Chính sách

Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022

Ngày 30/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 141/QĐ-BCT về danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022.