Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 14 tháng 3 năm 2024 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND kèm theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, có hiệu lực thi hành ngày 25 tháng 3 năm 2024 và thay thế Quyết định số 1090/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.