Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022

Ngày 30/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 141/QĐ-BCT về danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022.

Ngày 30/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 141/QĐ-BCT về danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022.

Quyết định số 141/QĐ-BCT ngày 30/01/2023 của Bộ Công Thương ban hành kèm theo là Danh mục các văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, cụ thể:

- Tại Phụ lục I về các văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ về , cụ thể:

+ 03 Nghị định hết hiệu lực toàn bộ  (pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định quy định hức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương);

+ 01 Thông tư liên tịch hết hiệu lực toàn bộ;

+ 08 Thông tư của Bộ Công Thương hết hiệu lực toàn bộ về các ngành: Xuất nhập khẩu, xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường, Kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thuốc lá...

- Tại Phụ lục II về các văn bản QPPL hết hiệu lực một phần, cụ thể:

+ 07 Nghị định hết hiệu lực một phần thuộc các ngành: Kinh doanh xăng dầu; Thương mại điện tử; Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

+ 18 Thông tư của Bộ Công Thương hết hiệu lực một phần thuộc các ngành: Kinh doanh xăng dầu; Thi đua khen thưởng trong ngành Công Thương; Thương mại điện tử; An toàn điện; Truyền tải điện...

Chi tiết Quyết định số 141/QĐ-BCT ngày 30/01/2023 và danh mục các văn bản kèm theo tại đây !

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình