Thông báo

Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 339/KL-QLTTHB ngày 27/6/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Đội Quản lý thị trường số 3
Chi tiết đính kèm tại đây
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình