Thông báo

Thông báo Kết luận số 614/KL-QLTTHB ngày 16/10/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Đội Quản lý thị trường số 5
Chi tiết đính kèm tại đây
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình