Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 22/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành số 8266/BCT-TTB về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Chi tiết văn bản tại đây !

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình