QLTT Hòa Bình hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2022

Ngày 30/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với toàn thể công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại các phòng, đội quản lý thị trường trực thuộc.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Quyết định số 1921/QĐ-TCQLTT ngày 07/10/2022 về việc ban hành Quy chế đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường; Công văn số 1866/TCQLTT-TTKT ngày 12/10/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội QLTT năm 2022, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã tổ chức cho 31 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng/Đội tham gia đánh giá chuyên môn nghiệp vụ.

Để tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã thành lập Ban Giám sát nội bộ do 01 đồng chí lãnh đạo Cục làm Trưởng ban và các đồng chí lãnh đạo các phòng tham mưu là thành viên, thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Dưới sự theo dõi, giám sát của Tổng cục Quản lý thị trường và Ban Giám sát, công tác tổ chức sát hạch diễn ra tuyệt đối trung thực, khách quan, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, không thí sinh nào vi phạm quy chế. Kết quả: Có tổng số 31 công chức tham gia thi; Số công chức đạt: 100%, trong đó: 14 công chức xếp loại khá (đạt: 45,17%); 11 công chức xếp loại giỏi (đạt 35,48%), đặc biệt có 04 công chức đạt điểm tuyệt đối 60/60.

Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã luôn xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ chuyên môn. Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công chức trong toàn đơn vị vừa đảm bảo công việc chuyên môn, vừa dành thời gian tăng cường học tập, nghiên cứu, trau dồi, nâng cao kiến thức.

 

Có thể thấy thông qua cuộc thi sát hạch các công chức Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã kịp thời nắm bắt được những kiến thức cơ bản, thiết thực đối về nhiều lĩnh vực như: về Luật xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh Quản lý thị trường; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương; Phòng, chống tham nhũng; Tiếp công dân; ...

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường Hòa Bình sẽ tiếp tục bám sát Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tổng cục để duy trì hoạt động kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ công chức; đồng thời có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới từng bước xây dựng lực lượng Quản lý thị trường “Chính quy - Chuyên nghiệp - Hiện đại”, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình