Người vi phạm hành chính đến đâu để nộp tiền khi bị xử phạt vi phạm hành chính ?

Lực lượng Quản lý thị trường là một trong những chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật quy định tại Pháp lệnh số 11/2016 và đã được quy định cụ thể trong Luật xử lý vi phạm hành chính. Các thẩm quyền này được quy định với sự phân cấp theo chức danh và hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Hình thức phạt tiền là một trong những hình thức xử phạt chính được ghi trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thủ tục nộp tiền phạt đã được quy định rất rõ tại Điều 78, Điều 79 của Luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể: “Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 68 hoặc khoản 2 Điều 79 của Luật này, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp”.

Việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính cũng được chi tiết và cụ thể hóa tại Điều 20 của Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Để hướng dẫn tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là người vi phạm) nộp tiền phạt thuận lợi. Vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với Kho bạc nhà nước tỉnh để phối hợp thu ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời tạo điều kiện và hướng dẫn người vi phạm nộp tiền phạt thuận lợi nhất.

Theo mục tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Kho bạc nhà nước tỉnh đã ủy nhiệm thu cho các ngân hàng thương mại trong việc phối hợp thu ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung thu tiền từ xử phạt vi phạm hành chính) để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người vi phạm thực hiện nghĩa vụ khi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Dưới đây là Danh sách các ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước Hòa Bình ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:

STT Kho bạc Nhà nước

Ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước

1

Văn phòng Kho bạc

Nhà nước tỉnh

Hòa Bình

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (Agribank Hòa Bình);
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (BIDV Hòa Bình);
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình (Vietcombank Hòa Bình);
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (MB Hòa Bình);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Chi nhánh Hòa Bình;
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hòa Bình (VPBank Hòa Bình);
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình (Vietinbank Hòa Bình);
2 Kho bạc Nhà nước huyện Yên Thủy - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Thủy (Agribank Yên Thủy);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Yên Thủy
3 Kho bạc Nhà nước huyện Đà Bắc - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đà Bắc (Agribank Đà Bắc);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Đà Bắc.
4 Kho bạc Nhà nước huyện Kim Bôi - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Kim Bôi (Agribank Kim Bôi);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Kim Bôi.
5 Kho bạc Nhà nước huyện  Lạc Sơn - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lạc Sơn (Agribank Lạc Sơn);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Lạc Sơn
6 Kho bạc Nhà nước huyện Lương Sơn - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh huyện Lương Sơn (BIDV Lương Sơn);
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lương Sơn (Agribank Lương Sơn);
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh huyện Lương Sơn (Vietinbank Lương Sơn);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Lương Sơn.
7 Kho bạc Nhà nước huyện Lạc Thủy - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lạc Thủy (Agribank Lạc Thủy);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Lạc Thủy.
8 Kho bạc Nhà nước huyện Tân Lạc - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tân Lạc (Agribank Tân Lạc);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Tân Lạc.
9 Kho bạc Nhà nước huyện Mai Châu - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Mai Châu (Agribank Mai Châu);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Mai Châu.
10 Kho bạc Nhà nước huyện Cao Phong - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Phong (Agribank Cao Phong);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt CN Hòa Bình - PGD Cao Phong.

 

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình