Hoà Bình: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các cơ quan Trung ương QLNN về Kinh tế - Thống kê

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các cơ quan Trung ương QLNN về Kinh tế - Thống kê

Ngày 30/12, Khối thi đua các cơ quan Trung ương quản lý Nhà nước về Kinh tế - Thống kê trên địa bàn tỉnh Hoà Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Khối thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có 7 đơn vị, bao gồm: và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hoà Bình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hoà Bình, Cục Thống kê tỉnh Hoà Bình, Kho bạc Nhà nước Hoà Bình, Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình, Chi cục Hải quan Hoà Bình.

Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, các ngành trong Khối thi đua đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2020.

Công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị được đánh giá bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, của các Bộ ngành Trung ương, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát động các phong trào thi đua với những nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước các Bộ, ngành, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của các thành viên trong khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2020, NHNN tỉnh được suy tôn là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong Khối và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, tập trung vào các phong trào như: phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua thực hiện “Văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới...; tiếp tục thực hiện tốt việc chỉ đạo, hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của UBND tỉnh Hòa Bình…. hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thông qua kết quả tự chấm điểm, thẩm định điểm và bình chọn của các đơn vị trong Khối, năm 2020, NHNN tỉnh Hoà Bình là đơn vị xếp thứ nhất, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hoà Bình xếp thứ hai và Kho Bạc Nhà nước tỉnh Hoà Bình xếp thứ ba. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã thống nhất suy tôn Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hoà Bình làm Trưởng khối thi đua các cơ quan Trung ương quản lý Nhà nước về Kinh tế - Thống kê trên địa bàn tỉnh năm 2021./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình