Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình triển khai xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-BCT ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường được ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-TCQLTT ngày 15/03/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-BCT ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường được ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-TCQLTT ngày 15/03/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.

hình ảnh minh họa (nguồn internet)

Với mục đích cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tăng cường nhận thức, ý thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngày 22/4/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Theo đó Kế hoạch đã xác định các nội dung triển khai thông qua việc đa dạng các hình thức như: Hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Hoạt động tư vấn pháp luật, tiếp nhận, xử lý vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hoạt động báo cáo, giám sát công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thời gian thực hiện các hoạt động của kế hoạch trong cả năm 2021./.

Phòng Thanh tra Pháp chế