Cục Quản lý thị trường hòa Bình điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Căn cứ Công văn số 1788/TCQLTT-TTKT ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Công văn số 1788/TCQLTT-TTKT ngày 16 tháng  8 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình.

Lực lượng QLTT triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Ngày  22  tháng 8  năm 2023, Cục Quản lý thị trường Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-QLTTHB về việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023. Theo đó:

- Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 đối với  14 cơ sở kinh doanh do trùng với kế hoạch thanh tra của Sở Công Thương, nghỉ kinh doanh, ngừng kinh doanh, thay đổi chủ kinh doanh.

- Điều chỉnh thời gian tiến hành kiểm tra từ tháng 07/2023 sang tháng 10/2023.

Chi tiết văn bản tại đây !

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình