Cục QLTT tỉnh Hoà Bình phát động cuộc thi “Kiểm soát viên trung thực và tinh thông nghiệp vụ” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TCQLTT ngày 11/3/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tồ chức phong trào thi đua năm 2024 và phát động cuộc thi “Kiểm soát viên trung thực và tinh thông nghiệp vụ”, ngày 29/3/2024 Cục QLTT tỉnh Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-QLTTHB tổ chức phong trào thi đua năm 2024 và phát động cuộc thi “Kiểm soát viên trung thực và tinh thông nghiệp vụ”.

Thông qua phong trào thi đua nhằm rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nâng cao tinh thần đoàn kết của công chức và người lao động, tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2024 và phát động cuộc thi “Kiếm soát viên trung thực và tinh thông nghiệp vụ” gồm các nội dung:

1. Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 23/01/2024 của Bộ Công Thương về tổ chức phong trào thi đua năm 2024, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Công Thương, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2024 và 06 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; công tác cán bộ; chuyền đổi số mạnh mẽ công tác QLTT; kiểm tra, kiểm soát thị trường có trọng tâm, hiệu quả; tổ chức triển khai Đề án trọng tâm; nâng cao chất lượng công tác xử lý tài sản.

2. Thực hiện nghiêm nội dung cam kết người đứng đầu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng QLTT trong tình hình mới; phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đăng kỷ thi đua năm 2024.

3. Chủ động giám sát, thực hiện chấn chỉnh theo hướng ưu tiên phòng ngừa, tập trung xử lý hàng giả, hàng vi phạm trên thương mại điện tử, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ...; bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh; thực hiện chuyển đổi số toàn diện, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn tập trung, siết chặt kỷ luật công vụ.

4. Tiếp tục hưởng ứng và triển khai thực hiện các phong trào thi đua do các cơ quan Trung ương và Bộ Công Thương phát động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”...

5. Triển khai phát động cuộc thi “Kiểm soát viên trung thực và tinh thông nghiệp vụ” trong toàn lực lượng nhằm thi đua thực hiện tốt năm đầu tiên kế hoạch 5 năm lần thứ 2 của Tổng cục QLTT (ngày 12/10).

6. Trưởng các Phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội QLTT thuộc Cục tồ chức thực hiện các phong trào thi đua rộng khắp, liên tục; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến góp phần hoàn thành Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ngành Công Thương.

Chi tiết Kế hoạch đính kèm tại đây./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình