Chi bộ Đội QLTT số 5 sinh hoạt chuyên đề: “Xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc của đảng viên chi bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngày 19/6/2023, Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2023 “Xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc của đảng viên chi bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thành Đồng - Phó Bí thư chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5 đã trình bày chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc của đảng viên chi bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  tới toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 5. Trong đó có một số nội dung nổi bật như:  

1. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Người coi “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Chính vì vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có công tác xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, về nội dung này cần tập trung một số vấn đề : Phong cách dân chủ, quần chúng; Phong cách khoa học; Phong cách nêu gương.

2. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhìn chung, người đứng đầu các tổ chức cơ quan là đảng viên. Dó đó, phong cách của người đứng đầu, lãnh đạo có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Phong cách lãnh đạo bao gồm tổng hợp biện pháp, phương pháp, cách thức riêng, tiêu biểu mà người đứng đầu sử dụng hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Phong cách được quy định bởi chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức điều kiện chính trị, điều kiện sinh sống của người đứng đầu. Có một yêu cầu trong phong cách lãnh đạo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở tới, đó là: Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; lãnh đạo sát sao, quyết đoán, khéo dụng người, trọng dụng người, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
3. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, lãnh đạo cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc, theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dân chủ, quần chúng, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng nhân tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo vận dụng nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc của đảng viên chi bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khi bước vào Quý 3 của năm công tác, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và thúc đẩy trách nhiệm của mỗi cán bộ Đảng viên trong Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 5 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023./.

Đội QLTT số 5