Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình ban hành Chương trình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh ban hành Chương trình công tác số 45/CTr-BCĐ389 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Chương trình đề ra những nội dung trọng tâm đó là: Các sở, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh, BCĐ 389 cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhất là các quy định mới có hiệu lực; việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, vận động các doanh nghiệp, cá nhân biết về những tác hại của hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ; tích cực đưa tin, bài về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát về các hành vi lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán online, trên các nền tảng mạng xã hội, các hành vi lợi dụng kẽ hở trong thủ tục hải quan để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, việc thực hiện các quy định về giá, niêm yết giá; hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, xây dựng Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 thuộc lĩnh vực mình quản lý và báo cáo Trưởng ban.

Chi tiết nội dung Chương trình công tác năm 2023 tại đây !

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình