Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình ký Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Ngày 20/11, Đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình cùng 7 cơ quan trên địa bàn huyện Cao Phong gồm: Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Công an huyện; Thanh tra huyện; Phòng LĐ - TB&XH huyện; Hạt Kiểm lâm huyện; Chi cục thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc; Bảo hiểm xã hội huyện Cao Phong ký “Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Việc ký quy chế nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện, đảm bảo sự thống nhất trong quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện các vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cao Phong.

Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình ký “Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được xây dựng gồm 3 Chương, 10 Điều, quy định phạm vi, mục đích; nguyên tắc, phương pháp phối hợp; quan hệ phối hợp trong việc chỉ đạo, phát hiện, tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chế độ thông tin, báo cáo.

 Thực hiện quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tổ chức, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình ký “Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Công tác phối hợp đảm bảo các nguyên tắc: Mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận, phân loại xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Hoạt động phối hợp phải thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ và được thực hiện ngay từ khi phát hiện các vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm hoặc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là hết sức cần thiết. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đồng thời, tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm mọi hành vi phạm tội và người phạm tội đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ cho thị trường phát triển lành mạnh, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cao Phong.

Đội Quản lý thị trường số 4
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình