Đảng ủy Cục QLTT Hòa Bình quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐU ngày 28/10/2022 của Đảng ủy Cục QLTT về tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị về công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Sáng ngày 01/11, Đảng ủy Cục QLTT tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị về công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Cục; các đồng chí Bí thư; Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc và toàn thể các đảng viên thuộc Đảng ủy Cục.

Đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng triển khai các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã trực tiếp triển khai các văn bản của Bộ Chính trị về công tác Tổ chức xây dựng Đảng như: Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XII; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai doạn 2022-2026; Quy định số 70-QD/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QD/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ LĐQL ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quy định số 80-QD/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo kết luận số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn điểm 3, Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị...

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nhận có một số ý kiến trao đổi, đề xuất của các đồng chí đại diện cấp ủy, các đồng chí đảng viên trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng khẳng định: “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là công việc thường xuyên; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và tất cả cán bộ, đảng viên”.

Thông qua hội nghị giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi mà Bộ Chính trị đã đề ra trong các văn bản để vận dụng, triển khai thực hiện đúng, sáng tạo, đạt kết quả ở cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ trong quá trình triển khai thực hiện./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình