VB chỉ đạo điều hành

Cục Quản lý thị trường hòa Bình điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Căn cứ Công văn số 1788/TCQLTT-TTKT ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình.