VB chỉ đạo điều hành

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HOÀ BÌNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ công tác và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, các kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024; Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, Trưỏng các phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội QLTT trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.