Tin tức sự kiện

Người vi phạm hành chính đến đâu để nộp tiền khi bị xử phạt vi phạm hành chính ?

Lực lượng Quản lý thị trường là một trong những chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật quy định tại Pháp lệnh số 11/2016 và đã được quy định cụ thể trong Luật xử lý vi phạm hành chính. Các thẩm quyền này được quy định với sự phân cấp theo chức danh và hình thức xử phạt vi phạm hành chính.