Tin tức sự kiện

QLTT Hòa Bình hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc các Phòng, Đội năm 2023

Thực hiện Công văn số 1178/TCQLTT-TTKT ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thông báo nội dung kiểm tra, đánh giá năm 2023; Quyết định số 1140/QĐ-TCQLTT ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho công chức thuộc Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2023 và Thông báo số 1901/TCQLTT-TTKT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về thông báo thời gian và danh sách công chức thực hiện kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ