Tin tức sự kiện

Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2022

Ngày 29/11/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.