Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Chi tiết tại đây !

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình