Quy định mới về chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hòa Bình (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình)

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa Ban hành Quyết định Quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hòa Bình

Theo đó, Quyết định này quy định chế độ, nội dung, hình thức, biểu mẫu báo cáo về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các Ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố gồm: Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo nhanh, báo cáo thông tin quản lý địa bàn. Trong đó:

Báo cáo định kỳ

Là các báo cáo công tác hàng tháng, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm; thời hạn báo cáo công tác hàng tháng gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chậm nhất vào ngày 17 hàng tháng, báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo, báo cáo tổng kết năm gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo.

Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo vụ việc điều tra, xử lý vi phạm

Khi có yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, yêu cầu các Ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo. Đối với các thông tin, tài liệu, số liệu có trong hồ sơ, cơ sở dữ liệu thì báo cáo, cung cấp trong thời gian nhanh nhất nhưng không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; Đối với thông tin, tài liệu cần có quá trình thu thập, phân tích, xử lý thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Báo cáo nhanh

Khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, có hàng hoá, tang vật vi phạm là hàng cấm; hàng hoá có tác động xấu đến chính sách quản lý kinh tế,…hoặc khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Hoà Bình thì các đơn vị thành viên, Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo nhanh vụ việc. Thời hạn báo cáo trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện, bắt giữ, xử lý vụ việc.

Báo cáo thông tin quản lý địa bàn

Ban Chỉ đạo 389 các địa phương định kỳ hàng năm (hoặc khi có sự thay đổi thông tin) chỉ đạo thực hiện chế độ Báo cáo trao đổi thông tin quản lý địa bàn trên nhiều cơ sở.

Phòng NV-TH