Thông báo

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 mua sắm tài sản là thiết bị chuyên dùng năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 mua sắm tài sản là thiết bị chuyên dùng năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình