Thông báo

Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và trao Quyết định đảng viên chính thức đối với 02 đồng chí Đảng viên

Ngày 08/3/2023, Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Thị Thanh Nga, công tác tại phòng Tổ chức - Hành chính.