BCĐ 389

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình ban hành Chương trình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ